کیفیت آب در پرورش طیور:

کیفیت آب یکی از عوامل مهم در پرورش طیور است. بنابراین علاوه بر در دسترس بودن آب، کیفیت آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. وجود میکروارگانیسم ها، بیوفیلم و یا مواد معدنی در خط لوله یا مخازن نگهداری آب، باعث آلودگی ثانویه می شوند.

کیفیت آب از طریق آزمایشات میکروبی و فیزیکی و شیمیایی قابل اندازه گیری است.


مقالات مرتبط:

پرورش مرغ ارگانیک

آموزش مراحل پرورش مرغ

♣ کنه مرغی


وجود میکروارگانیسم ها:

کلیفرم ها به دو نوع کلیفرم های کل و مدفوعی تقسیم می شوند. جمعیتی از باکتریها که بر روی نباتات و باقیمانده حیوانات و خاک یافت می شود کلیفرم کل گفته می شود. کلیفرم مدفوعی به جمعیتی از باکتری ها منشاء گرفته از دستگاه گوارش حیوانات اطلاق می گردد. وجود کلیفرم ها بیانگر بروز الودگی در آب است. در برخی از کشورها آب مصرفی حیوان، شمار کلیفرم های کل در هر 100 میلی لیتر آب باید کمتر از 5000 باشد.

ماکاری (1996) حداکثر مقدار کلیفرم کل و مدفوعی آب را به ترتیب 10000 واحد شمارش کلنی در هر 100 میلی لیتر و 20000 واحد شمارش کلنی در هر 100 میلی لیتر در جوجه گوشتی اعلام نمود. همچنین نتایج این محقق امکان جداسازی سالمونلا از آبهایی که میزان کلیفرم مدفوعی آنها بیش از 200 واحد شمارش کلنی در هر 100 میلی لیتر بود را نشان داد. بنابراین میتوان گفت 100% آبهایی که بیش از 2000 واحد شمارش کلنی در 100 میلی لیتر کلیفرم مدفوعی دارند به سالمونلا نیز آلوده می باشند.

تاثیر ضدعفونی کننده:ضدعفونی در مرغداری

  • انتروباکتریا (باکتریهای گرم منفی بیماریزا)، پروتوزوآ و انتروویروسها کمتر تحت تاثیر کلر قرار می گیرند. به همین دلیل باید از ضدعفونی کننده سطح بالا برای زدودن این موارد استفاده کرد.
  • وجود ترکیباتی از جمله نیترات، آهن، هیدروژن، آمونیاک و گروههای عاملی آلی سبب کاهش تاثیر کلر می شوند. گروههای عاملی آلی سبب تبدیل کلر به کلرآمین و کاهش خواص آن می شوند.

بنابر موارد ذکر شده در بالا استفاده از اکسیدین تولید شده در آرال شیمی به جای ضدعفونی کننده هایی مانند کلر توصیه می شود. ضدعفونی سالن های مرغداری و پرورش طیور به منظور افزایش کیفیت تولید انجام می شود.

پراکسیدین ضدعفونی کننده بسیار قوی و موثر  است. این محلول مشکلات استفاده از کلر مثل تغییر طعم آب و درنتیجه کاهش وزن جوجه ها، تداخل با داروهای مصرفی را ندارد. از طرفی باعث افزایش اشتهای جوجه ها می شود.

از طریق لینک زیر با محصولات آرال شیمی بیشتر آشنا شوید.

فهرست