ضدعفونی موثر و قابل اطمینان نهاده های کشاورزی به ویژه بذر، نهال و نشاء قبل از کاشت، یکی از مهمترین عوامل تضمین عملکرد و کیفیت بالای محصول به حساب می آید. لذا انتخاب یک ضدعفونی کننده سطح بالای صنعتی (ارزان قیمت) و در عین حال دوستدار محیط زیست (Eco-Friendly) در کشاورزی پایدار یکی از حساسترین موضوعات است. اکسیدین تولیدی آرال شیمی یک ضدعفونی کننده کارآمد و سطح بالای صنعتی در بین دیگر ضدعفونی کننده های مرسوم در کشاورزی است که بر پایه پراستیک اسید با گرید کشاورزی تولید می شود.

همچنین جدیدترین ضدعفونی کننده ای است که امروزه استفاده از آن در اکثر منابع جهانی کشاورزی و سازمان های نظارتی بین المللی مثل FAO مورد تاکید قرار گرفته است. این تاکیدات به دلیل اثر ضدعفونی کنندگی بیشتر، خطرات زیست محیطی کمتر، دسترسی آسان، سادگی استفاده و هزینه های کمتر آن نسبت به قارچ کش های مرسوم در کشاورزی می باشد. به نحوی که همه نیازهای صنعت کشاورزی راجع به ضدعفونی بذر و نهال را با هزینه هایی بسیار کمتر از انواع رایج سموم قارچ کش و بسیار کم خطرتر مرتفع می سازد.

ترغیب جوانه زنی بذرها و ریشه زایی در گیاهانی که از طریق بذر یا نشاء یا نهال کشت می شوند،یکی دیگر از مزیت های پرشمار استفاده از اکسیدین و محصول اختصاصی پراکسیدین مخصوص مصارف گلخانه ای و باغی تولیدی صنایع آرال شیمی گلستان است و با انتخاب این محصولات  به عنوان ضد عفونی کننده بذرونهال و نشاء درحقیقت یک ضد عفونی کننده سطح بالاو همزمان یک مکمل رشد انتخاب کرده اید.

فهرست