شاخه صنایع غذایی

ضدعفونی سردخانه

ضدعفونی سردخانه صنعتی

ضدعفونی و گندزدایی سردخانه های صنعتی در موسسات خدمات غذایی که به پاکیزگی وابسته هستند، سردخانه های به هم ریخته،…
آب شیرین کن

انواع آب شیرین کن ها

روش های نمک زدایی از آب برای نمک زدایی، از دو سیستم آب شیرین کن تقطیر حرارتی و تقطیر غشایی…
فهرست