همکاری با صنایع آرال شیمی

همکاری با صنایع آرال شیمی

همکاری با شرکت تولیدی صنایع آرال شیمی صنایع آرال شیمی در زمینه تولید و فرمولاسیون محصولات شیمیایی ضدعفونی کننده و…
نمایشگاه Ifood

آرال شیمی در iFood مشهد

حضور آرال شیمی در iFood مشهد خانواده پراکسیدین بر پایه پراستیک اسید، به منظور ضدعفونی در مباحث مختلف قابل استفاده…