همکاری با صنایع آرال شیمی

همکاری با صنایع آرال شیمی

همکاری با شرکت تولیدی صنایع آرال شیمی صنایع آرال شیمی در زمینه تولید و فرمولاسیون محصولات شیمیایی بر پایه پراستیک…
نمایشگاه Ifood

آرال شیمی در نمایشگاه iFood مشهد

خانواده پراکسیدین (اکسیدین) به منظور ضدعفونی در مباحث مختلف قابل استفاده می باشد. نمونه هایی از کاربرهای محلول های پراکسیدین…
فهرست