شوینده های دستگاه شیردوش

شوینده های دستگاه شیردوش

َشوینده های دستگاه شیردوش، به دو دسته اسیدی و قلیایی تقسیم می شوند. شوینده های قلیایی شیردوش برای از بین بردن رسوبات چربی و پروتئین های جمع شده در سیستم CIP شیردوشی به کار می روند. به دنبال َشوینده های دستگاه شیردوش از نوع قلیایی، شوینده های اسیدی شیردوش برای از بین بردن و تجمع سنگ شیر در سیستم CIP استفاده می شود.

طبقه بندی شوینده های قلیایی دستگاه شیردوش

  • شوینده قلیایی دستگاه شیردوش AL-01
  • شوینده قلیایی دستگاه شیردوش AL-02

طبقه بندی شوینده های اسیدی دستگاه شیردوش

  • شوینده اسیدی دستگاه شیردوش AC-02
  • شوینده اسیدی دستگاه شیردوش AC-03

در حال نمایش 4 نتیجه