ضرورت استفاده از پراکسیدین در قنادی ها

یکی از بزرگترین چالش های دست اندرکاران صنعت قنادی، کنترل و مدیریت موثر آلودگی های میکروبی در این صنعت است. کنترل آلودگیهای میکروبی در این صنعت از مرحله تهیه مواد اولیه و انبارداری آنها شروع و تا مرحله بازار رسانی نیاز به پایش و دقت ویژه دارد. همچنانکه این مهم از دید این تولید کنندگان مخفی نیست.مهمترین فاکتور برای رفع چنین چالش بزرگی، انتخاب و استفاده صحیح از یک ضدعفونی کننده بی ضرر برای محصولات نهایی صنایع قنادی است. به نحوی که پاتوژن های رایج این صنعت را به نحو کاملا مورد تایید وزارت بهداشت، از بین ببرد. پراکسیدین قنادی محصول تولید شده توسط آرال شیمی کمک شایانی در این زمینه به صنعت قنادی نیز داشته است.

ضدعفونی کننده پراکسیدین قنادی

پراکسیدین قنادی (PEROXCIDINE) تولیدی آرال شیمی ضمن دارا بودن نشان سیب سبز سلامت از وزارت بهداشت ایران، یک ضدعفونی کننده ارزان قیمت نسبت به محصولات خارجی مشابه و بسیار کارآمدتر است که به سادگی رفع آلودگی های میکروبی صنعت قنادی را برای تولیدکنندگان انجام می دهد.

طیف کاربرد پراکسیدین در قنادی ها

از پراکسیدین (اکسیدین) می توانید در این موارد استفاده بفرمایید:

  • ضدعفونی دیوارها و سقف و کف انبارهای نگهداری مواد اولیه تولید
  • ضدعفونی مخازن نگهداری آب
  • زدودن بیوفیلم موجود در لوله های انتقال آب مورد مصرف تولید که مسبب تولید بو و طعم نامطبوع در فراورده نهایی است
  • ضدعفونی ابزار قنادی
  • ضدعفونی سطوح کار
  • ضدعفونی ظروف بسته بندی
  • ضدعفونی انبارهای نگهداری محصول نهایی و احیانا مخازن نگهداری موقت محصول نیمه آماده
  • ضدعفونی کف سالن تولید
فهرست