رنگ زدایی فاضلاب صنایع نساجی

صنعت نساجی از جمله بزرگترین صنایع مصرف کننده آب می باشند. در این صنعت در بخش های تولید بخار در دیگ های بخار، به عنوان خنک کننده، شستشوی مواد اولیه، مصارف شرب و بهداشت کارکنان، شستشوی دستگاه های آهار، چاب و رنگرزی، شستشوی پارچه بعد از هر مرحله از عملیات، تهیه محلول های مصرفی مراحل آهار زنی، آهارگیری، سفید گری، شستشو و مراحل دیگر، آب مصرف می شود. رنگ زدایی فاضلاب صنایع نساجی از جمله اقدامات مهم و کاربردی در این زمینه می باشد.

اکسیدین در نساجی 1صنعت نساجی یکی از منابع مهم آلاینده محیط زیست به شمار می رود. عمده ترین آلاینده های موجود در این زمینه مربوط به حضور مواد رنگ زا در آن است که بیشینه مقدار آن در فرآیند رنگ زدایی فاضلاب صنایع نساجی می شود. حدود 15% مواد رنگ زا در طی فرآیندهای رنگر زی و پرداخت هدر رفته و به صورت پساب وارد محیط زیست می گردد. این مواد می توانند منشا محصولات جانبی خطرناک از طریق واکنش های شیمیایی مانند اکسیداسیون و هیدرولیز شوند.

رنگ زدایی فاضلاب نساجی با پراکسیدین

بـراي رنگ زدايی فاضلاب صنايع نساجی روشهای مختلفی وجود دارد كه می توان به انعقـاد و لختـه سـازی، اكـسيداسيون شـيميايی، تـصفيه بيولوژيكی، تكنيك الكتروشيميايی، تعويض يونی، جذب سطحی و فرآيندهای تركيبی شامل ازن زنی و انعقاد يا انعقاد و تعويض يونی اشاره كرد.

رنگ زدایی فاضلاب صنایع نساجی رنگی حاوی نمک در منابع آبی، موجب اثرات زيان آور زيست محيطی زيادی از جمله نابودی موجودات زنده، افزايش BOD و کاهش ارزش رودخانه ها می شود. روش های مختلف تصفيه فيزيکی و شيميايی جهت تصفيه اين نوع پساب ها به کار رفته است که هر يک مشکلات خاص خود را دارند.


بیشتر بدانید:

تصفیه فاضلاب صنایع و کارخانجات چالش ها و راهکارها

تصفیه فاضلاب نساجی و کاغذ سازی

کاربرد پراکسیدین در شستشوی رزین های صنعتی

حذف فلزات سنگین از آب و فاضلاب


تاثیر رنگ های صنعتی بر سلامتی انسان

رنــگ متـیلن بلــو یکــی از رنگهـاي بـا مصـرف زیـاد در صـنعت نسـاجی بـوده و تماس بیش از حد با این رنگ، موجب افـزایش ضـربان قلب، استفراغ، شوك، سیانوز، زردي، نکروز بافـت و … در انسان ها می شـود. بنـابراین بـا توجـه بـه مشـکلات زیست محیطی و حفظ سلامت افـراد، تصـفیه ایـن نـوع پسابها، اهمیت زیادي پیدا کرده است.

پراکسیدین در نساجی 2جذب سطحی متیلن بلو با استفاده از کربن فعـال حـدود 91  درصد کارایی داشته ، ولی از معایب اسـتفاده از کربن فعال می توان به هزینه اولیه و احیاء بالاي آن اشاره کرد. همچنین روش های بیولوژیکی زیادی براي حذف رنـگ استفاده شده است ولی به دلیل پایین بودن قابلیـت تجزیـه زیستی رنگ ها اغلب کارایی کمی داشته اند. بنـابراین به دلیل پایداری ترکیبات رنگـی در مقابـل تجزیـه و نیـز تولید مقادیر قابل توجـهي لجـن، روش هـای کارآمـد و مؤثری براي حذف رنگها محسـوب نمـی شـوند.

اکسیداسیون از مهم ترین روش های رنگ بری فاضلاب نساجی می باشد. پراستیک اسید با تولید رادیکال هیدروکسیل موفق به حذف متیلن بلو، reactive blue ، اریوکروم بلک تی و سایر رنگ ها می شود. قابل ذکر است که بازدهی حذف رنگ با ترکیب روش فنتون و پراستیک اسید به عنوان یک اکسید کننده بسیار قوی، افزایش می یابد.

بیشترین راندمان در این روش، 99 درصد است. غلظت پراستیک اسید 30 ppm و غلظت رنگ متیلن بلو 10 ppm است. زمان تماس در این شرایط سی دقیقه می باشد.

کلام آخر:

پراکسیدین تولیدی مجتمع آرال شیمی به عنوان یک ضد عفونی کننده صنعتی سطح بالا با قدرت ضدعفونی کنندگی بسیار  بالاتر و موثر تر از کلر و همزمان خاصیت اکسید کنندگی بسیار قوی ،کاربرد زیادی در تصفیه آب و بخصوص رنگ بری فاضلاب صنایع نساجی دارد. ترکییب این ماده ضد عفونی کننده صنعتی  با روش فنتون می تواند کاربرد مفید و حائز اهمیتی در صنایع نساجی داشته، تضمین کننده افزایش کارایی این تکنیک در صنعت نساجی باشد. البته با هزینه هایی بسیار کمتر و مقرون به صرفه تر.

با خرید ضدعفونی های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

فهرست