صنعت نساجی از جمله بزرگترین صنایع مصرف کننده آب می باشند . در این صنعت در بخش های تولید بخار در دیگ های بخار، به عنوان خنک کننده، شستشوی مواد اولیه، مصارف شرب و بهداشت کارکنان، شستشوی دستگاه های آهار، چاب و رنگرزی، شستشوی پارچه بعد از هر مرحله از عملیات، تهیه محلول های مصرفی مراحل آهار زنی، آهارگیری، سفید گری، شستشو و مراحل دیگر، آب مصرف می شود.

اکسیدین در نساجی 1صنعت نساجی یکی از منابع مهم آلاینده محیط زیست به شمار می رود. عمده ترین آلاینده های موجود در این فاضلاب مربوط به حضور مواد رنگ زا در آن است که بیشینه مقدار آن در فرآیند رنگرزی و تکمیل وارد فاضلاب می شود. حدود 15% مواد رنگ زا در طی فرآیندهای رنگر زی و پرداخت هدر رفته و به صورت پساب وارد محیط زیست می گردد. این مواد می توانند منشا محصولات جانبی خطرناک از طریق واکنش های شیمیایی مانند اکسیداسیون و هیدرولیز شوند.

 رنگ زدايي صنايع نساجی با اکسیدین

بـراي رنگ زدايي صنايع نساجي روشهاي مختلفي وجود دارد كه می توان به انعقـاد و لختـه سـازي، اكـسيداسيون شـيميايي، تـصفيه بيولوژيكي، تكنيك الكتروشيميايي، تعويض يوني، جذب سطحي و فرآيندهاي تركيبي شامل ازن زني و انعقاد يا انعقاد و تعويض يوني اشاره كرد.

تخليه فاضلاب رنگي حاوي نمک در منابع آبي، موجب اثرات زيان آور زيست محيطي زيادي از جمله نابودي موجودات زنده، افزايش BOD و کاهش ارزش رودخانه ها مي شود. روش هاي مختلف تصفيه فيزيکي و شيميايي جهت تصفيه اين نوع پساب ها به کار رفته است که هر يک مشکلات خاص خود را دارند.

تاثیر رنگهای صنعتی بر سلامتی انسان

رنــگ متـیلن بلــو یکــی از رنگهـاي بـا مصـرف زیـاد در صـنعت نسـاجی بـوده و تماس بیش از حد با این رنگ، موجب افـزایش ضـربان قلب، استفراغ، شوك، سیانوز، زردي، نکروز بافـت و … در انسانها می شـود. بنـابراین بـا توجـه بـه مشـکلات زیست محیطی و حفظ سلامت افـراد، تصـفیه ایـن نـوع پسابها، اهمیت زیادي پیدا کرده است.

اکسیدین در نساجی 2جذب سطحی متیلن بلو با استفاده از کربن فعـال حـدود 91  درصد کارایی داشته ، ولی از معایب اسـتفاده از کربن فعال می توان به هزینه اولیه و احیاء بالاي آن اشاره کرد. همچنین روشهاي بیولوژیکی زیادي براي حذف رنـگ استفاده شده است ولی به دلیل پایین بودن قابلیـت تجزیـه زیستی رنگ ها اغلب کارایی کمی داشته اند. بنـابراین به دلیل پایداري ترکیبات رنگـی در مقابـل تجزیـه و نیـز تولید مقادیر قابل توجـهي لجـن، روشهـاي کارآمـد و مؤثري براي حذف رنگها محسـوب نمـی شـوند.

اکسیداسیون از مهم ترین روش های حذف رنگ از فاضلاب می باشد. پراستیک اسید با تولید رادیکال هیدروکسیل موفق به حذف متیلن بلو، reactive blue ، اریوکروم بلک تی و سایر رنگ ها می شود. قابل ذکر است که بازدهی حذف رنگ با ترکیب روش فنتون و پراستیک اسید به عنوان یک اکسید کننده بسیار قوی، افزایش می یابد.

بیشترین راندمان در این روش، 99 درصد است. غلظت پراستیک اسید 30 ppm و غلظت رنگ متیلن بلو 10 ppm است. زمان تماس در این شرایط سی دقیقه می باشد.

اکسیدین تولیدی مجتمع آرال شیمی گلستان به عنوان یک ضد عفونی کننده صنعتی سطح بالا با قدرت ضدعفونی کنندگی بسیار  بالاتر و موثر تر از کلر و همزمان خاصیت اکسید کنندگی بسیار قوی ،کاربرد زیادی در تصفیه آب و بخصوص فاضلاب صنایع مختلف منجمله فاضلاب صنایع نساجی دارد. ترکییب این مادهضد عفونی کننده صنعتی  با روش فنتون می تواند کاربرد مفید و حائز اهمیتی در صنایع نساجی داشته ، متضمن افزایش کارایی این تکنیک در صنعت نساجی باشد . البته با هزینه هایی بسیار کمتر و مقرون به صرفه تر .

با خرید ضدعفونی های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

فهرست