آرال شیمی از اولین روزها تولید را چند برابر کرد. سهم ما کار شبانه روزی هست تا شما دغدغه مایع ضدعفونی کننده نداشته باشید. برای قطع کردن زنجیره بیماری کرونا، سهم شما چیست ؟

صنایع آرال شیمی گلستان تولید کننده انواع ضدعفونی کننده و گندزدای سطح بالا در کشور است.

فهرست