دام و حیوانات خانگی

شرایط شیردوشی دام و بیماری ورم پستان گاو

شرایط شیردوشی دام

اصول صحیح شیردوشی دام شیردوشی دام، یکی از مهم ترین کارهای روتین دامداران محسوب می شود و بیشترین تعامل مستقیم…
تلقیح مصنوعی گاو

تلقیح مصنوعی گاو

تلقیح مصنوعی گاو از مهمترین مزایای روشهای تلقیح مصنوعی گاو این است که مانع انتقال بیماری گاو نر، به گاو…