دام و حیوانات خانگی

شرایط شیردوشی دام و بیماری ورم پستان گاو

شرایط شیردوشی دام

شیردوشی دام شیردوشی شرایط خاص خود را دارد و دستگاه هایی که در این راستا استفاده می شوند نیز انواع…
روشهای تلقیح مصنوعی گاو و باردارکردن مصنوعی آن

تلقیح مصنوعی گاو

نکات مهم در مورد تلقیح مصنوعی گاو: از مهمترین مزایای روشهای تلقیح مصنوعی گاو این است که مانع انتقال بیماری…
فهرست