پراکسیدین(اکسیدین) آزمایشگاه مواد غذایی

آزمایشگاههای آنالیز مواد غذایی همواره در معرض آلودگیهای مختلف میکروبی قراردارند. بنابراین مدیریت رفع آلودگی و ضدعفونی آزمایشگاه مواد غذایی نزد مسئولین و مدیران این واحدها امریست مهم و خطیر. استفاده از یک ضدعفونی کننده ارزان قیمت و کارآمد و قابل دسترس، یکی از ابزارهای مهم برای نیل به این مقصود است. تولید پراکسیدین آزمایشگاه مواد غذایی، طبق آخرین استانداردهای داخلی و بین المللی تولید می شود. این محصول مناسب ترین گزینه برای ضدعفونی آزمایشگاه مواد عذایی می باشد.

پراکسیدین ویژه ضدعفونی آزمایشگاه مواد غذایی، محلول ضدعفونی کننده ای بسیار موثر و بی خطر و سطح بالا طبق تاییدیه های وزارت بهداشت ایران (دارای نشان سیب سبز سلامت) است که می تواند کمک بسیار موثری برای رفع هر گونه آلودگی میکروبی در آزمایشگاههای یاد شده باشد.

پراکسیدین تولیدی این واحد صنعتی بر پایه پراستیک اسید است و به همین دلیل در زمره ضدعفونی کننده های سطح بالا (Hi Level) قرار گرفته است. لذا از این ضدعفونی کننده می توانید به سادگی و با اطمینان کامل در:

فهرست