آزمایشگاههای آنالیز مواد غذایی همواره در معرض آلودگیهای مختلف میکروبی قراردارند و مدیریت رفع آلودگی از این محیط ها نزد مسئولین آزمایشگاهها و مدیران آنها امریست مهم و خطیر. استفاده از یک ضدعفونی کننده ارزان قیمت و کارآمد و قابل دسترس، یکی از ابزارهای مهم برای نیل به این مقصود است.

اکسیدین ویژه آزمایشگاههای مواد غذایی، محلول ضدعفونی کننده ای بسیار موثر و بی خطر و سطح بالا طبق تاییدیه های وزارت بهداشت ایران (دارای نشان سیب سبز سلامت) است که می تواند کمک بسیار موثری برای رفع هر گونه آلودگی میکروبی در آزمایشگاههای یاد شده باشد.

اکسیدین تولیدی این واحد صنعتی بر پایه پراستیک اسید است و به همین دلیل در زمره ضدعفونی کننده های سطح بالا (Hi Level) قرار گرفته است. لذا از این ضدعفونی کننده می توانید به سادگی و با اطمینان کامل در:

  • ضدعفونی ابنیه آزمایشگاه
  • ضدعفونی سیستم فاضلاب و زدودن موثر بیوفیلم موجود در لوله های فاضلاب و سیستم انتقال آب و تهویه
  • ضدعفونی سطوح کار و ابزار آزمایشگاهی مثل سطح بنچها و حتی ابزار کشت میکروبی
  • ضدعفونی در کلین رومها (Clean Rooms) و داخل هودهای میکروبی
  • و بسیار موارد دیگر استفاده بفرمایید
فهرست